Váš košík je prázdny.

Doprajte si niečo zdravé pre svoju pokožku. Ak si neviete rady, zavolajte. Radi vás budeme počuť.

+420 724 102 829
Po - Pá 9:00 - 14:00

Reklamačný poriadok


Společnosti La Biorganica s.r.o

platný a účinný ode dne 1.ledna 2014

vydaný v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“)

 1.

Příslušné právní předpisy.

1.1.        Předmět Reklamačního řádu: Tento reklamační řád upravuje práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nakoupeného na internetovém obchodu www.biorganica.cz, způsob jejich uplatnění a vyřízení reklamací, jakož i další související práva (dále jen „Reklamační řád“). Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti La Biorganica s.r.o. pro internetový obchod na Webové stránce www.biorganica.cz a Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tento Reklamační řád se nevztahuje na právní vztahy, kde je Kupujícím podnikatel.

1.2.        Rozhodné právo: Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky (zejména ustanovením NOZ).

2. 

 

Definice.

Slova uváděná v tomto Reklamačním řádu s velkým písmenem na začátku mají význam nadefinovaný v Obchodních podmínkách společnosti La Biorganica s.r.o. nebo v tomto Reklamačním řádu.

3. 

 

Povinnosti Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží doručí v objednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v předchozí větě je věc vadná. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

4. 

 

Jakost zboží při převzetí:

4.1.        Vymezení jakosti: Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a)         má zboží vlastnosti vyspecifikované na Webových stránkách obchodu Prodávajícího,

b)         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí Prodávající na Webových stránkách;

c)          vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.2.        Odpovědnost za vady: Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží Kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

5. 

 

Lhůty pro uplatnění.

5.1.        Maximální lhůta: Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu bodu 3 Reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

5.2.        Povinnost Kupujícího prohlídky: Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5.3.        Lhůty pro Oznámení: Případné vady je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas ve lhůtách dle bodu 5.3. Reklamačního řádu:

a)         pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy,

b)         soud k námitce Prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná.

6. 

 

Reklamace při poškození zboží při přepravě:

 

 

6.1.         Prohlídka při převzetí: Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k  viditelnému poškozeníje Kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou.. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není Kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má Kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží

Pokud Kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte Prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a)         nahlásit popis a

b)         zaslat i na e-mailovou adresu Prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co Kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si Kupující neponechá, v případě nejasností může Prodávající požádat Kupující o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady Prodávajícího..

6.2.         Oznámení poškození zásilky při přepravě: Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí Kupující na:

a)         emailovou adresu: reklamace@biorganica.cz nebo

b)         na zákaznickou linku: : +420 724 102 829

6.3.        Zaslání zboží zpět: Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá Prodávající Kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, Kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat Kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, Kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci Prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než Kupující zboží vrátí Prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně Prodávajícího.

6.4.        Vyřízení reklamace poškození zboží při přepravě: Prodávající má povinnost reklamaci dle bodu 6. Reklamačního řádu prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do pěti (5)  dnů ode dne, kdy Prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

6.5.        Vypořádání reklamace: Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno a zasláno bez zbytečného odkladu zpět Kupujícímu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající ukončí reklamaci a rozhodne o výměně poškozeného zboží. Náklady na výměnu poškozeného zboží nese Prodávající.

7. 

 

Oznámení reklamace vady zboží a uplatněného práva:

7.1.        Oznámení reklamace: Kupující oznámí Prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle bodu 9. nebo 10. Reklamačního řádu (dále jen „Oznámení“). V Oznámení Kupující:

a)         označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží,

b)         může uvést, které právo dle bodu 9. nebo 10. Reklamačního řádu vůči Prodávajícímu uplatňuje,

c)          připojí fotodokumentaci vady zboží.

Kupující může použít formulář Oznámení, pokud je zveřejněn na Webových stránkách.

7.2.        Samostatné oznámení uplatněného práva: Právo z vady zboží dle bodu 9. nebo 10. Reklamačního řádu může Kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení Oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

7.3.        Změna volby práva z vad: Zvolené právo Kupujícího uvedené v Oznámení z důvodu téže vady může Kupující měnit pouze se souhlasem Prodávajícího, nebo pokud Kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu. V případě, že Prodávající v návaznosti na uplatnění nároku Kupujícího neodstraní oznámené vady včas, či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující místo zvoleného odstranění vady požadovat:

a)         přiměřenou slevu z ceny, nebo

b)         odstoupit od Smlouvy.

8. 

 

Místo pro uplatnění reklamace:

8.1.        Místo: Kupující zašle Oznámení Prodávajícímu:

a)         na emailovou adresu: reklamace@biorganica.cz, nebo

b)         na adresu provozovny Prodávajícího: La Biorganica s.r.o., Lomená 484/14, Praha 6, PSČ: 162 00.

8.2.        Den uplatnění: Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení Oznámení Kupujícího Prodávajícímu.

 

 

 9.

 

Nároky Kupujícího z vad v případě podstatného porušení smlouvy:

9.1.           Výčet práv z vad: Kupující má v případě podstatného porušení smlouvy následující práva, na:

a)         odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci či chybějící části věci,

b)         odstranění vady opravou zboží (jedná-li se o odstranitelnou vadu),

c)          přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

(i)         Kupující neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu zboží,

(ii)        Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu zboží,

(iii)       Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

d)         odstoupení od smlouvy, pokud:

(i)         není možné postupovat podle písm. a) tohoto bodu 9 Reklamačního řádu,

(ii)        nemůže Kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

9.2.           Volba práva z vad: Kupující sdělí v případě podstatného porušení smlouvy Prodávajícímu, jaké právo dle bodu 9.1. Reklamačního řádu zvolil, v Oznámení nebo bezprostředně po něm dle bodu 7. Reklamačního řádu. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady:

a)         přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b)         odstoupit od smlouvy.

9.3.           Absence volby práva z vad: Nesdělí-li Kupující svoji volbu práva z vad, má Kupující práva z vad jako v případě nepodstatného porušení uvedená v čl. 10. Reklamačního řádu.

10. 

 

Nároky Kupujícího z vad v případě nepodstatného porušení smlouvy

10.1.         Výčet práv z vad: Kupující má v případě nepodstatného porušení smlouvy následující práva:

a)         na odstranění vady nebo

b)         na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.2.         Práva Prodávajícího do oznámení volby práva z vad: Dokud Kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající:

a)         dodat to, co chybí nebo

b)         odstranit právní vadu zboží.

Jiné vady pak může Prodávající dle své volby, která nesmí způsobit Kupujícímu nepřiměřené náklady, odstranit:

c)          opravou zboží nebo

d)         výměnou za nové zboží bez vad.

10.3.         Práva při neodstranění vady: Pokud Prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat:

a)         přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b)         odstoupit od smlouvy.

Provedenou volbu nesmí Kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

11. 

 

Společná ustanovení

11.1.         Vrácení zboží: Při dodání nového zboží, vrátí Kupující předem Prodávajícímu na náklady Prodávajícího původní zboží. V případě spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Prospěch Kupujícího odpovídá kupní ceně, pokud bylo zboží spotřebováno celé nebo z části kupní ceny odpovídající poměrně části spotřebovaného zboží. Do doby vrácení Zboží nebo náhrady prospěchu Kupujícího není povinen Prodávající poskytnout nové zboží Kupujícímu.

11.2.         Nemožnost odstoupit: Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, to neplatí:

a)         došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b)         použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,

c)          nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)         spotřeboval-li ji Kupující před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může. Spotřeboval-li Kupující zboží celé nebo jeho část, je povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Spotřeboval-li Kupující celé Zboží, má Kupující prospěch ve výši kupní ceny spotřebovaného zboží, spotřeboval-li část, má Kupující prospěch ve výši části kupní ceny odpovídající části spotřebovaného zboží.

12. 

 

Potvrzení reklamace

Prodávající vydá Kupujícímu vhodným způsobem (s ohledem na formu Oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení písemného Oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Potvrzení zašle Prodávající na:

a)         emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Oznámení, jinak na emailovou adresu, ze které Kupující odeslal Oznámení, je-li tato známa a nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

b)         prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou Kupujícím,

c)          jiným vhodným způsobem.

13. 

 

Vyřízení reklamace

13.1.         Vyřízení reklamace: Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do patnácti (15) pracovních dní od obdržení písemné reklamace Kupujícím. Prodávající může požádat Kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět na náklady Prodávajícího. Prodávající také může požádat dodatečně Kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží nebo vrácení zboží, Kupující pak zašle fotodokumentaci Prodávajícímu bez zbytečného odkladu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než Kupující zboží vrátí Prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně Prodávajícího. Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu součinnost a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese Kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou.

13.2.         Vypořádání reklamace: Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být Kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení Oznámení Prodávajícímu, není-li dohodnuta doba delší.

13.3.         Následky nevypořádání reklamace: V případě, že reklamace nebude v této lhůtě Prodávajícím vyřízena, vznikají Kupujícímu stejné nároky, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy dle bodu 9 Reklamačního řádu.

14.

 

Závěrečná ustanovení

14.1.       Je-li některé ustanovení Reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

14.2.       Reklamační řád je archivován Prodávajícím v elektronické podobě. Na písemnou žádost Kupujícího Prodávající zašle Kupujícímu požadované znění Reklamačního řádu, popř. vysvětlí Kupujícímu práva a povinnosti při reklamaci v jeho konkrétním případu.

14.3.       Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Reklamace z kupních smluv uzavřených před účinností tohoto Reklamačního řádu se řídí Obchodními podmínkami platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V Praze dne 1. ledna.2018                                                                    

La Biorganica s.r.o.